ایکس تموس المنت

سبک عنصر پست ماسونری

چرا باید در هر صورتی در ماشین ظرفشویی نمک بریزیم ؟

.

🔷️به دو دلیل عمده باید همیشه از نمک ِ مخصوص و مرغوب استفاده کنید:

🔸️اول اینکه چون عملکرد ماشین ظرفشویی با فشار آب هست ؛ اگر در آن نمک نریزید ، سختی آب باعث خش افتادن و‌کدر شدن ظروف زیبایتان میگردد.

🔸️دوم اینکه : مصرف نکردن نمک باعث ایجاد رسوبات آهکی در مسیر آب میشه که این امر هم باعث فشار اومدن به موتور و هم مصرف انرژی بیشتر می‌شود.

پس اگه عمر ماشین ظرفشویی تون براتون مهمه
نمک رو ازش دریغ نکنید .

ایکس تموس المنت

وبلاگ پیش فرض

چرا باید در هر صورتی در ماشین ظرفشویی نمک بریزیم ؟

.

🔷️به دو دلیل عمده باید همیشه از نمک ِ مخصوص و مرغوب استفاده کنید:

🔸️اول اینکه چون عملکرد ماشین ظرفشویی با فشار آب هست ؛ اگر در آن نمک نریزید ، سختی آب باعث خش افتادن و‌کدر شدن ظروف زیبایتان میگردد.

🔸️دوم اینکه : مصرف نکردن نمک باعث ایجاد رسوبات آهکی در مسیر آب میشه که این امر هم باعث فشار اومدن به موتور و هم مصرف انرژی بیشتر می‌شود.

پس اگه عمر ماشین ظرفشویی تون براتون مهمه
نمک رو ازش دریغ نکنید .

ایکس تموس المنت

وبلاگ با تصاویر کوچک

چرا باید در هر صورتی در ماشین ظرفشویی نمک بریزیم ؟

.

🔷️به دو دلیل عمده باید همیشه از نمک ِ مخصوص و مرغوب استفاده کنید:

🔸️اول اینکه چون عملکرد ماشین ظرفشویی با فشار آب هست ؛ اگر در آن نمک نریزید ، سختی آب باعث خش افتادن و‌کدر شدن ظروف زیبایتان میگردد.

🔸️دوم اینکه : مصرف نکردن نمک باعث ایجاد رسوبات آهکی در مسیر آب میشه که این امر هم باعث فشار اومدن به موتور و هم مصرف انرژی بیشتر می‌شود.

پس اگه عمر ماشین ظرفشویی تون براتون مهمه
نمک رو ازش دریغ نکنید .

ایکس تموس المنت

وبلاگ شطرنجی

چرا باید در هر صورتی در ماشین ظرفشویی نمک بریزیم ؟

.

🔷️به دو دلیل عمده باید همیشه از نمک ِ مخصوص و مرغوب استفاده کنید:

🔸️اول اینکه چون عملکرد ماشین ظرفشویی با فشار آب هست ؛ اگر در آن نمک نریزید ، سختی آب باعث خش افتادن و‌کدر شدن ظروف زیبایتان میگردد.

🔸️دوم اینکه : مصرف نکردن نمک باعث ایجاد رسوبات آهکی در مسیر آب میشه که این امر هم باعث فشار اومدن به موتور و هم مصرف انرژی بیشتر می‌شود.

پس اگه عمر ماشین ظرفشویی تون براتون مهمه
نمک رو ازش دریغ نکنید .

ایکس تموس المنت

وبلاگ آلترناتیو

شستشو و نظافت, ماشین ظرفشویی

چرا باید در هر صورتی در ماشین ظرفشویی نمک بریزیم ؟

.

🔷️به دو دلیل عمده باید همیشه از نمک ِ مخصوص و مرغوب استفاده کنید:

🔸️اول اینکه چون عملکرد ماشین ظرفشویی با فشار آب هست ؛ اگر در آن نمک نریزید ، سختی آب باعث خش افتادن و‌کدر شدن ظروف زیبایتان میگردد.

🔸️دوم اینکه : مصرف نکردن نمک باعث ایجاد رسوبات آهکی در مسیر آب میشه که این امر هم باعث فشار اومدن به موتور و هم مصرف انرژی بیشتر می‌شود.

پس اگه عمر ماشین ظرفشویی تون براتون مهمه
نمک رو ازش دریغ نکنید .

ایکس تموس المنت

پست های چرخشی